Privacyverklaring

K. Zutendaal V.V. respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe onze vereniging] persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar onze vereniging verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar K. Zutendaal V.V. enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal
Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn
Deze privacyverklaring gaat uit van K. ZUTENDAAL V.V. VZW, stamnummer 6361 en ondernemingsnummer BE 413 940 867 BE 413 940 867, gevestigd te Zutendaal, Blookbergstraat. Je kan ons bereiken via zutendaalvv@telenet.be. D. Bijnens is de contactpersoon van onze vereniging voor vragen omtrent jouw privacy. Hij/zij is te bereiken via zutendaalvv@telenet.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken
K. Zutendaal V.V. verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam, Geboortedatum en -plaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres, Team, Contactpersonen of ouders, Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er, gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider, …

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
K. Zutendaal V.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij K. Zutendaal V.V.
gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zutendaalvv@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Onze vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);

BTW BE 413 940 867
ARGENTA BE63 9791 5338 6408 BIC : ARSPBE22
WWW.ZVV.BE

– Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;
– K. Zutendaal V.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming
Onze vereniging maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
K. Zutendaal V.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijnen 5 jaar na inactiviteit als lid voor;
Voor- en achternaam, Geboortedatum en -plaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres, Team, Contactpersonen of ouders, Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er, Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider, …

Delen van persoonsgegevens met derden
K. Zutendaal V.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onze vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
K. Zutendaal V.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door K. Zutendaal V.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar […]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. K. Zutendaal .V. wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
K.Zutendaal V.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via zutendaalvv@telenet.be.

K. Zutendaal V.V. onderschreef het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Met het ondertekenen van deze verklaring ga je de verbintenis aangaan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na. Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Rechten van het kind in de sport Alle kinderen hebben het recht:
– Sport te beoefenen
– Zich te vermaken en te spelen
– In een gezonde omgeving te leven
– Waardig behandeld te worden
– Getraind en begeleid te worden door competente mensen
– Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
– Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
– In veilige omstandigheden aan sport te doen
– Te rusten
– De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Daarom onderschrijven wij formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.